Oranjevereniging Nijland

Dinsdag 7 februari – Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 7 februari 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland

Aanvang: 20.00 uur

Wij hopen op uw / jou komst!

 

Agenda:

1. Opening

2. Zingen van het Wilhelmus

3. Notulen ledenvergadering 2016

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Jaarverslag penningmeester

6. Rapport en benoeming kascommissie

Kascommissie 2016: Kathinka de Jong
Grytsje de Boer. Reservelid: Piet v/d Wal

7. Jaarverslag secretaris

8. Pauze

9. Evaluatie activiteiten 2016

10. Activiteiten en ideeën 2017
11. Bestuurswisseling

Aftredend, niet herkiesbaar: Geert v/d Belt
Aftredend en herkiesbaar: Tjitze de Wit en Janke Boonstra

Wij stellen Bert de Jong voor als nieuwe bestuurslid.

Eventuele tegen kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting