Oranjevereniging Nijland

Donderdag 22 februari – Algemene ledenvergadering 2018

Op donderdag 22 februari 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening
 2. Zingen van het Wilhelmus
 3. Notulen ledenvergadering 2017
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Rapport en benoeming kascommissie
  Kascommissie 2017: Grytsje de Boer en Piet v/d Wal.
  Reservelid: Gosse Hofstra
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Pauze
 9. Evaluatie activiteiten 2017
 10. Activiteiten en ideeën 2018
 11. Dorpsfeesten 6 t/m 9 September ‘18
 12. Bestuurswisseling
  Aftredend en herkiesbaar: Greta Roskam en Johan de la Ferté
  Daarmee hoeven wij dit jaar geen tegenkandidaten voor te stellen.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting